ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ. ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΜΗ...

Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ; ΜΗΝ ΣΚΑΣ! ΓΙΝΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ...

Ενώ οι εκατοντάδες συμβασιούχοι παραμένουν εκτός ΕΡΤ, οι περικοπές σε μισθούς και επιδόματα τρέχουν για τους χιλιάδες εργαζόμενους αορίστου χρόνου και ενώ νέα κυβερνητικά μέτρα ετοιμάζονται που θα συρρικνώσουν κι άλλο τα εισοδήματα, το «πρόβλημα» στην κρατική ραδιοτηλεόραση είναι για κάποιους το εξής: Ποιος...


θα στρογγυλοκαθίσει στις δυο-τρεις θέσεις των προέδρων και των διευθυντών. Λες και έχει σημασία ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα υλοποιήσει την κυβερνητική προπαγάνδα. Ποιος στ’ αλήθεια πιστεύει σήμερα, σε μια εποχή που απαιτεί ισχυρούς επικοινωνιακούς χειρισμούς από τα ελεγχόμενα κρατικά ΜΜΕ (για να καταπιούμε τα σκληρά μέτρα) ότι θα άφηνε η κυβέρνηση τα «τιμόνια» της ΕΡΤ και της ΕΡΤ-3 ειδικότερα σε «τυχαία» χέρια; Τα προσχήματα των «διαγωνισμών» δεν σώζουν τη σπουδή αυτή. Κι όμως: Επιμένουν να προσκαλούν «ενδιαφερόμενους» να υποβάλλουν τα χαρτιά τους για την –αξεχώριστη(!)- θέση του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου στην ΕΡΤ Α.Ε.! Και τι τραγική ειρωνία: Η προκήρυξη έχει καταληκτική ημερομηνία στις 3 του Σεπτέμβρη! Την ημέρα της ιδρυτικής διακήρυξης του κυβερνώντος κόμματος! Όποιος «επιλεγεί» θα καθίσει στην καρέκλα του προέδρου για 2 χρόνια. Ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί ο μισθός που θα λαμβάνει! Στην ΕΡΤ-3, διευθυντή και πρόεδρο διοικούσας, βρήκαν! Είναι πιο γρήγοροι… Βλέπετε, πρέπει να προετοιμάσουν και την υποδοχή του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ… Βουρ για να γίνουμε όλοι πρόεδροι! Λύσαμε το πρόβλημα της ανεργίας! Για την περιγραφή της θέσης του υποψήφιου προέδρου της ΕΡΤ Α.Ε., τα προσόντα που απαιτούνται, την προκήρυξη και τη φόρμα υποβολής Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προκηρύσσει τη θέση του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. Περιγραφή της θέσης Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 1730/1987, όπως ισχύει, καθώς και στις σχετικές κανονιστικές πράξεις ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, ο Πρόεδρος Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος που θα επιλεγεί θα κληθεί να συμβάλει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές της εταιρίας, ώστε η ΕΡΤ ΑΕ να ανταποκριθεί με επιτυχία στον ιδιαίτερο ρόλο που επιφυλάσσεται στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για την εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής για παροχή σε όλους τους Έλληνες πολίτες ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας υψηλού επιπέδου και ποιότητας. Ο ρόλος αυτός της ΕΡΤ ΑΕ διασφαλίζεται ιδίως με την προαγωγή της ανεξάρτητης και αντικειμενικής ενημέρωσης, την ενίσχυση του διαλόγου και της σκέψης, την εξοικείωση με τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο× την προβολή πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, τη στήριξη της δημιουργίας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ιδιαίτερη συμβολή της κατά τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή× τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Απόδημο Ελληνισμό, την ανάδειξη κοινωνικών προβλημάτων και την ενίσχυση της ενσωμάτωσης μειονεκτουσών ομάδων στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης, ο Πρόεδρος ΔΣ-Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ πρέπει να διασφαλίζει κατά τη λειτουργία της εταιρίας τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη συνετή διαχείριση των οικονομικών πόρων. Ο υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί θα συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση η οποία θα λήξει την 9η Αυγούστου 2012 (λήξη θητείας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 και 6 της υπ’ αριθμ. 21331/Ε/16.12.1996 κοινής υπουργικής απόφασης. Νόμιμες προϋποθέσεις – Ουσιαστικά προσόντα. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Για τους υποψήφιους ισχύουν τα κωλύματα που προβλέπονται στο ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α΄ 262) για το διορισμό σε θέση μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 6 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, εταίρου ή μετόχου σε επιχείρηση που έχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (π.δ. 213/1995, άρθρο 10α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του π.δ. 310/1996 ΦΕΚ Α΄ 214). Επίσης, η κατοχή της προκηρυσσόμενης θέσης είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διοικητικές ικανότητες, στρατηγική σκέψη, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και άριστη γνώση της ελληνικής και μίας ακόμη γλώσσας Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαδικασία επιλογής και διορισμού Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη ουσιαστικά προσόντα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της ανοιχτής διακυβέρνησης του γραφείου του Πρωθυπουργού http://www.opengov.gr μέχρι και την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010. Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα κατατεθούν εκπροθέσμως δεν θα εξετασθούν. Η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Η επιλογή του Προέδρου- Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Σε περίπτωση που κριθεί ότι κανένας από τους υποψήφιους δεν πληροί τις απαιτούμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, η θέση επαναπροκηρύσσεται. Η απόφαση διορισμού στη θέση του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 21331/Ε/16.12.1996 κοινής υπουργικής απόφασης και της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1866/1989, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2173/1993 (ΦΕΚ Α΄ 208) και στη συνέχεια δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2010

from: http://fimotro.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου